Kết quả V League

loading...
Ngày 06-07-2020
19:15 06/07/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Binh Duong Binh Duong
18:00 06/07/2020 Than Quang Ninh Than Quang Ninh Nam Dinh Nam Dinh
17:00 06/07/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Da Nang Da Nang
17:00 06/07/2020 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ngày 05-07-2020
19:15 05/07/2020 Viettel Viettel Ha Noi Ha Noi
17:00 05/07/2020 Quang Nam Quang Nam Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
17:00 05/07/2020 Hai Phong Hai Phong Sai Gon Sai Gon
Ngày 30-06-2020
19:15 30/06/2020 Ha Noi Ha Noi Sai Gon Sai Gon
18:00 30/06/2020 Nam Dinh Nam Dinh Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 30/06/2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Binh Duong Binh Duong
17:00 30/06/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Than Quang Ninh Than Quang Ninh
Ngày 29-06-2020
19:15 29/06/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Da Nang Da Nang
17:00 29/06/2020 Quang Nam Quang Nam Viettel Viettel
17:00 29/06/2020 Hai Phong Hai Phong Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Ngày 24-06-2020
19:00 24/06/2020 Sai Gon Sai Gon Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 24/06/2020 Than Quang Ninh Than Quang Ninh Quang Nam Quang Nam
17:00 24/06/2020 Binh Duong Binh Duong Ha Noi Ha Noi
17:00 24/06/2020 Da Nang Da Nang Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Ngày 23-06-2020
19:00 23/06/2020 Viettel Viettel Thanh Hóa Thanh Hóa
18:00 23/06/2020 Nam Dinh Nam Dinh Hai Phong Hai Phong
17:00 23/06/2020 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Ngày 18-06-2020
19:00 18/06/2020 Ha Noi Ha Noi Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
18:00 18/06/2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Da Nang Da Nang
17:00 18/06/2020 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Sai Gon Sai Gon
17:00 18/06/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Nam Dinh Nam Dinh
Ngày 17-06-2020
19:00 17/06/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Viettel Viettel
17:00 17/06/2020 Quang Nam Quang Nam Binh Duong Binh Duong
17:00 17/06/2020 Hai Phong Hai Phong Than Quang Ninh Than Quang Ninh
Ngày 12-06-2020
19:00 12/06/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Sai Gon Sai Gon
18:00 12/06/2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Ha Noi Ha Noi
17:00 12/06/2020 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Nam Dinh Nam Dinh
17:00 12/06/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
Ngày 11-06-2020
19:00 11/06/2020 Viettel Viettel Than Quang Ninh Than Quang Ninh
17:00 11/06/2020 Binh Duong Binh Duong Hai Phong Hai Phong
17:00 11/06/2020 Da Nang Da Nang Quang Nam Quang Nam